Szkolenia bezpłatne dla byłych żołnierzy.


Twoja służba w wojsku dobiega końca?

Przechodzisz do cywila i chciałbyś znaleźć pracę?

Dobrze trafiłeś.

Możemy pomóc Ci w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Możesz skorzystać ze szkoleń oferowanych przez Akademię Transportu i Przedsiębiorczości, a finansowanych przez Wojskowe   Biuro   Emerytalne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, każdemu żołnierzowi zawodowemu po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować go do podjęcia zatrudnienia poza wojskiem.

Jesteś żołnierzem zawodowym, a Twoja służba dobiegła końca? Chcesz aktywnie działać na rynku pracy? Rozszerz posiadane przez siebie kwalifikacje i skorzystaj ze szkoleń oferowanych przez Mentor, a finansowanych przez Wojskowe Biuro Emerytalne.

Oferta dla żołnierzy

W ramach rekonwersji oferujemy następujące kursy:

 • Wózki jezdniowe ze zmienną fazą wysięgu 1wjo (ładowarki teleskopowe)
 • Podesty ruchome
 • Żurawie, HDS
 • Suwnice
 • Wciągniki i wciągarki
 • Dźwigi towarowo-osobowe
 • Pilarki
 • Koparko-ładowarka kl. III
 • Koparka jednonaczyniowa Kl. III do 25 ton, kl. I wszystkie
 • Ładowarka jednonaczyniowa kl. III do 20 ton, kl. I wszystkie
 • Spycharki kl. III do 110kW
 • Równiarki kl. III, wszystkie
 • Walce drogowe kl. III wszystkie,

Procedura uzyskania środków finansowych na przekwalifikowanie:

1. Żołnierz zawodowy, który jest uprawniony do pomocy rekonwersyjnej na podstawie art. 120, ust.3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, składa w jednostce wojskowej wniosek do dyrektora WBE. Wniosek ten dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub OAZ, właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej.

2. Były żołnierz zawodowy uprawniony do pomocy rekonwersyjnej składa wniosek również  do dyrektora WBE w Wojskowej Komendzie Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub analogicznie w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym .Wniosek ten przesyłany jest również za pośrednictwem  dyrektora COAZ lub OAZ.

3. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, udziela w formie decyzji dyrektor właściwego Wojskowego Biura Emerytalnego.

4. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, posiadającemu zgodę na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pokrywa koszty szkolenia, poprzez:

 • przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie faktury lub rachunku wystawianego przez tę instytucję,
 • wypłatę żołnierzowi należności za szkolenie, po przedstawieniu przez tego żołnierza oryginału rachunku (faktury), potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego uprawnionego, numer PESEL, NIP oraz adres urzędu skarbowego;
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
 • nazwę ośrodka szkolenia;
 • termin przekwalifikowania zawodowego;
 • koszt przekwalifikowania zawodowego;
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;
 • informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.


Do wniosku należy dołączyć:

ŻOŁNIERZ  ZAWODOWY:
1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
2. Zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie  przekwalifikowania zawodowego;
3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
4. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń

BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:
1. Decyzja (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
2. Dokument potwierdzający posiadaną wysługę zawodowej służby wojskowej;
3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
4. We właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

MAŁŻONEK (DZIECKO) ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH:
1. Skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);
2. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka; 
3.Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat do wniosku dołączają także:
• oświadczenie o stanie cywilnym;
• zaświadczenie o pobieraniu nauki;
• orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest orzeczona).

Aktualne limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego

Żołnierzom zawodowym i byłym żołnierzom pokrywa się koszty szkolenia w wysokości:

 • 100% limitu tj.: 1 875 zł po 4 latach służby zawodowej;
 • 200% limitu tj.: 3 750 zł po 9 latach służby wojskowej;
 • 300% limitu tj.: 5 625 zł po 15 latach służby wojskowej.

Członkom rodzin żołnierzy i byłym żołnierzom zwolnionym wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia służby z powodu wypadku pozostającego w związku z jej pełnieniem albo choroby powstałej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa pokrywa siękoszty szkolenia w wysokości300% limitu tj.5 625 zł.